ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުތީމު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

25 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. އުތީމު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އުތީމުން މި ސަރުކާރަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
25 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު