ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރަށު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

25 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާރަށުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިކޯ ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫޢު ހަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President commits to actualising Baarah Island's eco-tourism project slated for international bidding
25 February 2024, Press Release