ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

25 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ދެއްވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުއަދާކުރެއްވި
25 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the HA. Filladhoo Island Council and WDC members: Council members expressed gratitude for the President's support
25 February 2024, Press Release