ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

25 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President commits to developing a high-quality hospital on Dhidhdhoo Island, improving health services
25 February 2024, Press Release