ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

12 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Managing Director of IMF pays courtesy call on the President
12 February 2024, Press Release
އައި.އެމް.އެފް.ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު