ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތ. ވަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުން

7 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމަކީ ސަރުކާރުންވެސް އެންމެ އިސްކަންދޭނެ ކަންތައްތައް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President declares that the government prioritises the most relevant concerns of citizens
07 February 2024, Press Release