ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

First Lady Sajidha Signs 'Global Commitment to Zero Waste for the World, Our Common Home' a global Initiative led by the First Lady of Türkiye
27 November 2023, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ކުރިޔަށްދާ "ގްލޯބަލް ކޮމިޓްމަންޓް ޓު ޒީރޯ ވޭސްޓް ފޮރ ދަ ވަރލްޑް، އަވަރ ކޮމަން ހޯމް"ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސޮއިކުރައްވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު