Photo Album

Appointment ceremony for Commissioner General of Customs and Senior Government Officials

20 November 2023

Related Articles

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
20 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President appoints the Commissioner General of Customs and senior government officials
20 November 2023, Press Release