ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށާއި ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

20 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
20 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President appoints the Commissioner General of Customs and senior government officials
20 November 2023, Press Release