ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަރބަންކޯގެ "ޗައިލްޑްކެއާ ސްޕޭސް" ހުޅުއްވައިދެއްވުން

26 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އާބަންކޯގެ "ޗައިލްޑްކެއާ ސްޕޭސް" ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
26 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The First Lady inaugurates Urbanco's 'Childcare Space'
26 September 2023, Press Release