ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 93 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

23 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President attends Saudi Arabia's National Day celebrations
23 September 2023, Press Release
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ޚަބަރު