ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމް.އެން.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބަޑައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

21 ސެޕްޓެންބަރު 2023