ފޮޓޯ އަލްބަމް

އަރބަންކޯގެ "ދުނިޔެ މަގޭ" ސާފުކުރުމުގެ ކެމްޕޭން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

10 ޖޫން 2023