ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑްސް 2022 ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

8 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް، އެ ރަށެއްގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް ތެދުވުމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކުރަންޖެހޭކަމެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
8 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The President calls for the active participation of island-based civil society in addressing local community issues
08 June 2023, Press Release