ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން" ގެވެށި ގުޅުން" ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ކާޓޫނު ސީރީސްއާއި ވާހަކަފޮތް ސީރީސްގެ ވީޑިއޯ އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

26 މޭ 2023