Photo Album

The President attends ceremony to mark 75th anniversary of healthcare services

14 March 2023

Related Articles

އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ވިޔަސް ތަރައްޤީގެ ކުލަތައް ފެންނަން ފަށާނީ، އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިގެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު
We can only realise socioeconomic progress by promoting the people's health and well-being, says the President
14 March 2023, Press Release