ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

10 މާރިޗު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with the German President
10 March 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަރުމަނުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު