ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އައި.ޓީ.ބީ. ބަރލިން 2023 އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

8 މާރިޗު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President and First Lady visit ITB Berlin 2023
08 March 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އައި.ޓީ.ބީ ފެއާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
8 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު