ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފުޖެއިރާގެ ވަލީ އަޙުދާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

15 ފެބުރުވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President meets the Crown Prince of the Emirate of Fujairah
15 February 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފުޖެއިރާގެ ވަލީ އަޙުދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު