ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވުން

15 ފެބުރުވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޢުމަރު ޒާހިރުގެ ނަންފުޅަށް ނިސްބަތްކޮށް، ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ހުޅުވޭކަމީ، އެމަނިކުފާނުގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ ކުލަގަދަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު
Late Umar Zahir’s namesake building stands testament to his exemplary services, says the President
15 February 2023, Press Release