ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ފިއުޗަރ އޮފް ވޯރކްސް" ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

14 ފެބުރުވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި، މިހާރު ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކާ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު