ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަރޝިޕް" ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

14 ފެބުރުވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާ ނިންމައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަރޝިޕް ހާސިލުކުރި ފާތިމަތު ހުޔާމް ޚަލީލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
14 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު
The President meets the recipient of the "President's Scholarships"
14 February 2023, Press Release