ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޑަސްޓްރީ އެންޑް އެޑްވާންސްޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

15 ފެބުރުވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

COP28 President and UAE's Special Envoy on Climate Change calls on the Vice President
15 February 2023, Press Release