ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮޕްތަލްމޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕުރޮގުރާމު ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

11 ފެބުރުވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޞިއްޙީ ދާއިރާ ފަދަ ދާއިރާތަކުން މިހާރު މި ފެންނަ ކުރިއެރުމުގެ އަސްލު ގުޅިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ކާމިޔާބު ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ، ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު
The Vice President emphasises the achievements of the administration’s successful foreign policy
11 February 2023, Press Release