ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހަނިމާދޫ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވައިގެބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފުތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

18 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President says development of transportation infrastructure in Boduthilandhunmmathi will enable the administration to create a thriving economy in the region
18 January 2023, Press Release
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރާއި އާރުޓީއެލް ޚިދުމަތާއެކު އުފެދިގެންދާނީ ދިރުން ހުރި އިގްތިޞޯދެއްގެ ފުރިހަމަ މޮޑެލްއެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު