ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިއާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

17 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Indian High Commissioner pays a courtesy call on the Vice President
17 January 2023, Press Release
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް، އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
17 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު