ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

12 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

BML plays a pivotal role in invigorating the economy, says the President
12 January 2023, Press Release