ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރ. އަލިފުށީ ސްކޫލްގެ އައު މަލްޓި-ޕަރޕަސް ހޯލް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

5 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާ ކުރައްވާފައި
5 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު
The President meets members of Raa Atoll Council: Members share developmental needs with the President
05 January 2023, Press Release