ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

5 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ.އަލިފުށީ ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީ އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން: ފާއިތުވި ވިއްސަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނުލިބޭހައި ބޮޑު ތަރައްޤީއެއް ލިބިފައިވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
5 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު
The President meets island council and WDC members of R. Alifushi Island; members say this administration's development is comparable with that of past 20 years
05 January 2023, Press Release