ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްގެ އައު ދެ މަތިންދާބޯޓަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

4 ޖަނަވަރީ 2023