ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎60 ވަނަ ޤައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

30 ޑިސެންބަރު 2022