ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މ. ކޮޅުފުށްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސުނާމީ ބިނާ އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވުން

26 ޑިސެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President highlights his efforts to promote unity and solidarity in the nation
26 December 2022, Press Release