Photo Album

The WHO Regional Director for Southeast Asia pays a courtesy call on the President

19 December 2022

Related Articles

The WHO Regional Director for Southeast Asia pays a courtesy call on the President
19 December 2022, Press Release
ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ.ގެ ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑައިރެކްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
19 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު