ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖިއަންގ ޒިމިންގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޮއިކުރެއްވުން

5 ޑިސެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President signs book of condolences for the late Chinese President Jiang Zemin
05 December 2022, Press Release
ޗައިނާގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޮއި ކުރައްވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު