ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭން އިފުތިތާޙުކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު

5 ޑިސެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President launches the "Kihineh?" National Mental Health Awareness Campaign
05 December 2022, Press Release