ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެސް.އޭ.އެން.އެޗް.ގެ ސަރަޙައްދީ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

28 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President reiterates Maldives' commitment to addressing the global environmental agenda through the development of informed policies
28 November 2022, Press Release
ނައިޓްރޮޖަން މެނޭޖްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ޕޮލިސީތައް ހަދައި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖޭގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު