ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

27 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަތޮޅުގެ އެންމެ ފަސޭހަ ބަނދަރު ދަރަނބޫދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވުމަކީ ކުޑަރަށެއްް ބޮޑުރަށެއް ތަފާތު ނުކޮށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
27 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President meets Island Council and WDC members of F. Dharanboodhoo Island; Members highlight convenience of new harbour
27 November 2022, Press Release