ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "2022 ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް - ޓީ 20 ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ކްރިކެޓް މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

26 ނޮވެންބަރު 2022