ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ޕްރެޒިޑެންޓްސް ބެޖް" ޙާޞިލުކުރި ގަރލްގައިޑަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބެޖު ހަވާލު ކޮށްދެއްވުން

22 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ޕްރެޒިޑެންޓްސް ބެޖް" ޙާޞިލުކުރި ގަރލްގައިޑަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ބެޖު ދެއްވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President confers the "President's Badge" to a Girl Guide
22 November 2022, Press Release