ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަތްކޮޅު އެރުވުން

22 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Dominican Republic Ambassador presents credentials to the President
22 November 2022, Press Release
ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު