ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފީފާ ދުނިޔޭގެ ތަށްޓަށް ކުޅެވޭ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ލައިވް ސްޓްރީމް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުމާލެއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

20 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President joins football fans to watch opening of the FIFA World Cup
20 November 2022, Press Release