Photo Album

The Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary pays a courtesy calls on the President

09 November 2022

Related Articles

The Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary pays a courtesy call on the President
09 November 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ހަންގޭރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް ޓްރޭޑް، އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
9 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު