Photo Album

The official function held to present the National Awards

20 October 2022

Related Articles

The President confers the Order of the Dignified Rule of Muleege Dynasty to Minister of Health Ahmed Naseem
20 October 2022, Press Release
ރަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެއް ބާނީ ކަމަށްވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަޙްމަދު ނަސީމަށް ނިޝާން މުލީގޭ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް އަރުވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
President confers National Award of Honour to 10 recipients and National Award of Recognition to 22 recipients
20 October 2022, Press Release
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 10 ބޭފުޅަކަށް، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 19 ބޭފުޅަކަށާއި 3 ފަރާތަކަށް ދެއްވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
ޤައުމިއްޔަތެއް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ހަކަތައަކީ، އެބައެއްގެ މެދުގައި އޮންނަ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
20 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
Peace and harmony within communities is the driving force behind reviving patriotism, says the President
20 October 2022, Press Release