Photo Album

Vice President launches the JOTA-JOTI

15 October 2022

Related Articles

ސްކައުޓް ހަރަކާތުން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފައިދާއަކީ ސްކައުޓް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ދަސްވާ ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
15 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
Valuable life skills taught through the scouting movement are beneficial to society, says the Vice President
15 October 2022, Press Release