ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރ. ދުވާފަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

8 އޮކްޓޫބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ މި ސަރުކާރުން އެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
8 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު