Photo Album

President and First Lady attend the Fundraising Gala Dinner held to mark the 10th anniversary of Cancer Society of Maldives.

04 October 2022

Related Articles

President and First Lady attend the Fundraising Gala Dinner to mark the 10th anniversary of Cancer Society of Maldives
04 October 2022, Press Release
ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް 10 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ފަންޑް ރެއިޒިންގ ގާލާ ޑިނަރގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
4 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު