ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ސައިބަރ ސެކިއުޓީ އެވެއަރނަސް މަންތް 2022"ގެ ޙަރަކާތްތައް ފަށްޓަވައިދެއްވުން

4 އޮކްޓޫބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސައިބަރ ސޭފް މޯލްޑިވްސް، ޤައުމީ ކެމްޕޭން ވެގެންދާނީ، ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އިންޓަރނެޓާއި، ޓެކްނޯލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި އެޅޭ ބިންގަލަކަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
4 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
‘Cyber Safe Maldives’ will be the basis for safe internet and technology use in Maldives, says Vice President
04 October 2022, Press Release