ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޓޫރިޒަމް ގޯލްޑަން އިޔަރ ގާލާ އިވްނިންގ

3 އޮކްޓޫބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Maldivian tourism industry became world-renowned because private sector had complete autonomy over its development, says the President
03 October 2022, Press Release
ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ވަރުގަދަ ޞިނާޢަތަކަށް ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަން ވެގެން ދިޔައީ، ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއެކު އެކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު