ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤައުމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ

2 އޮކްޓޫބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެތައްހާސް ވަޒީފާއެއް އުފެއްދިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު
Thousands of new job opportunities in the tourism sector emerged in the last four years, says the President
02 October 2022, Press Release