ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޓޫރިޒަމް ގޯލްޑަން އިޔަރ އެޕްރިސިއޭޝަން ރިސެޕްޝަންގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

29 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމުގައި ނަމޫނާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބެންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Maldives must continue providing exceptional hospitality in order to maintain leading tourist destination status, says President
29 September 2022, Press Release